Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

 

 

Nr postępowania: 5/MK/2022

Zamawiający:

Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

214 000 EURO

KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

Zakup wyposażenia w ramach Projektu pn.:

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA

18.02.2021 – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18.01.2021 – informacja z otwarcia ofert 

12.01.2021 – opis przedmiotu zamówienia po zmianach 12.01.2021 

12.01.2021 – załącznik 1B-BIS do części III

12.01.2021 – załącznik 1A-BIS do części III

12.01.2021 – SIWZ ujednolicony po zmianach 12.01.2021

12.01.2021 – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12.01.2021 – modyfikacja SIWZ

12.01.2021 – zawiadomienie o wyjaśnieniach treści SIWZ

11.01.2021 – formularze w wersji edytowalnej (zip)

8.01.2021 – modyfikacja SIWZ

8.01.2021 – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

7.01.2021 – zawiadomienie o wyjaśnieniach treści SIWZ

5.01.2021 – zawiadomienie o wyjaśnieniach treści SIWZ

30.12.2020 – ogłoszenie o zamówieniu

30.12.2020 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

30.12.2020 – opis przedmiotu zamówienia

30.12.2020 – załącznik nr 1A do części III

30.12.2020 – załącznik nr 1B do części III

30.12.2020 – załącznik nr 1C do części III

30.12.2020 – załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

30.12.2020 – załącznik nr 2A do SIWZ – wzór umowy do części II

30.12.2020 – załącznik nr 3 do SIWZ – oferta na wykonanie zamówienia

30.12.2020 – załącznik nr 4 do SIWZ – formularz cenowy

30.12.2020 – załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

30.12.2020 – załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

30.12.2020 – załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego

30.12.2020 – załącznik nr 8 do SIWZ – oświdczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

30.12.2020 – załącznik nr 9 do SIWZ – wykaz dostaw

Nr postępowania : 4/2020/MK

 zamawiający:

Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 11 grudnia 2020 r. 

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia oraz monitoringu w Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Wartość zamówienia nie przekracza 750 000 Euro

22.01.2021 – Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Załącznik nr 2A – Wykaz sprzętu

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Umowa

Załącznik nr 5 – OPZ

Załącznik nr 6 – Wykaz obiektów i obszarów zlecanych do ochrony

Załącznik nr 7 – Oświadczenie wstępne

wersja PDF

Informacja z otwarcia ofert