Przejdź do treści

Status prawny

Muzeum Kinematografii w Łodzi jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Łódź. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Łodzi.
 
Muzeum działa na podstawie:
 
– ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.)
 
– ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) – w tekście zwana „ustawą”
 
– statutu nadanego na mocy uchwały Nr XXI/417/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22.09.1999 r. z późn. zm.
 
Muzeum jest wpisane pod numerem KS.V. 0111/a/RIK/24/94 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.
 

Tekst jednolity statutu Muzeum Kinematografii w Łodzi do pobrania (pdf).

Regulamin organizacyjny Muzeum Kinematografii w Łodzi (pdf).