Przejdź do treści

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Muzeum Kinematografii w Łodzi („Muzeum”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Muzeum Kinematografii w Łodzi, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Muzeum, Plac Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź lub z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną iod@kinomuzeum.pl.

I. Wskazanie administratora
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Kinematografii w Łodzi z siedzibą w Łodzi – Plac Zwycięstwa 1.

II. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna 
Głównym celem przetwarzania zebranych danych osobowych jest realizacja działalności statutowej Muzeum obejmującej promocję i upowszechnianie kultury. Ponadto dane wykorzystywane są m.in. przy:
– rekrutacji
– rozsyłaniu bezpłatnego newslettera
– zawieraniu umów
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Okresy przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji lub dla realizacji przez Muzeum uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

IV. Typ przetwarzanych danych osobowych
Muzeum może gromadzić niektóre spośród następujących informacji:
– imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia
– dane o lokalizacji /adres IP/
– adres e-mail
– numer telefonu
– numer konta bankowego
– pliki cookies
– wizerunek
– dane adresowe

V. Prawa osoby, której dane dotyczą
Muzeum pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym ma Pani/Pan następujące prawa:
– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
– prawo przenoszenia danych do innego podmiotu
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych.

V. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych, prawo do informacji o przetwarzaniu.
Dane osobowe nie są transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VIII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

IX. Obowiązek podania danych osobowych 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania ze stron internetowych, w tym plików cookies, spowoduje zaprzestanie przetwarzania, a w konsekwencji ich usunięcie. Nie będzie realizowana usługa newsletter.

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Muzeum Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Więcej informacji na temat wprowadzenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator.