Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kasjera w Muzeum Kinematografii w Łodzi

 

 1. Nazwa i adres pracodawcy: Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź,

 tel. 42 6740957, e-mail muzeum@kinomuzeum.pl.

 1. Nazwa stanowiska pracy: Kasjer – stanowisko podległe Kierownikowi Działu Obsługi Ekspozycji.
 2. Forma zatrudnienia: cały etat.
 3. Planowany termin zatrudnienia: 16 sierpień 2022 r. (termin może ulec  zmianie w zależności od wyników naboru).
 4. Wymagania kwalifikacyjne

– posiadanie obywatelstwa polskiego, 

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– posiadanie wykształcenia co najmniej średniego,

– znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.    

 1. Opis zadań na stanowisku pracy:
 2. Obsługa systemu kasowego w zakresie sprzedaży biletów, lekcji muzealnych, publikacji, pamiątek, upominków i in.
 3. Rozliczanie gotówkowe i bezgotówkowe obrotów wszystkich transakcji w Dziale Finansowo-Księgowym.
 4. Przygotowywanie miesięcznych i okresowych zestawień sprzedanych wydawnictw, upominków i pamiątek.
 5. Kandydaci składają osobiście w sekretariacie Muzeum Kinematografii w Łodzi czynnym codziennie
  w godz. 8.00–16.00 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Kasjer w Muzeum Kinematografii w Łodzi” następujące dokumenty:
 6. a) List motywacyjny,
  b) Życiorys – cv wraz z oświadczeniem kandydata o treści:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
 7. c) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 1. d) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym za przestępstwo skarbowe), i o tym, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Powyższe dokumenty składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

 1. Pozostałe wymagane dokumenty:
 2. a) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 3. b) Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie.
 4. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 18.07.2022 roku do godz.16.00.
 5. Dokumenty aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 1. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 1. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
 3. Na wniosek niezakwalifikowanego kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone w terminie uzgodnionym telefonicznie lub e-mailem.